കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് യു.എ.ഇ.യിലും പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു

കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് യു.എ.ഇ.യിലും പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു

We Care About Our Ultimate Home!!

We Care About Our Ultimate Home!!

House Challenge - Celebrating the successful handover of the 200th house key!

House Challenge - Celebrating the successful handover of the 200th house key!

House Milestone Achieved - The 200th house key has been successfully handed over!

House Milestone Achieved - The 200th house key has been successfully handed over!

Confident Group and CWRDM are joining hands for Greywater Reserve.

Confident Group and CWRDM are joining hands for Greywater Reserve.

Sewerage treatment agreement.

Sewerage treatment agreement.

Key Handing Over Ceremony

Key Handing Over Ceremony

Thrissur Property EXPO

Thrissur Property EXPO

Bougainville Launch Announcement - Mathrubhumi & Manorama Write Up

Bougainville Launch Announcement - Mathrubhumi & Manorama Write Up

Mr. T.A. Joseph, MD & Founding Director of Confident Group receiving Memento on behalf of the Confident Group from MSSI

Mr. T.A. Joseph, MD & Founding Director of Confident Group receiving Memento on behalf of the Confident Group from MSSI

ലോക മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് ദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പും കോസ്മോസ് സ്പോർട്സുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന സൈക്കിൾ റാലി കോൺഫിഡന്റ് എം ഡി ശ്രീ. ടി.എ.ജോസഫ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു.

ലോക മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് ദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പും കോസ്മോസ് സ്പോർട്സുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന സൈക്കിൾ റാലി കോൺഫിഡന്റ് എം ഡി ശ്രീ. ടി.എ.ജോസഫ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു.

Mr. T.A. Joseph, MD & Founding Director of Confident Group receiving memento from Kairali Channel for KAIRALI YOUNG WOMEN ENTREPRENEUR AWARDS BUILDER PARTNER  (KAIRALI  JWALA AWARDS 2022).

Mr. T.A. Joseph, MD & Founding Director of Confident Group receiving memento from Kairali Channel for KAIRALI YOUNG WOMEN ENTREPRENEUR AWARDS BUILDER PARTNER (KAIRALI JWALA AWARDS 2022).

Handing Over Of The Slilt House - Helping Hand Initiative

Handing Over Of The Slilt House - Helping Hand Initiative

Confident Daffodils Key Handing Over Ceremony

Confident Daffodils Key Handing Over Ceremony

Confident Canopus Key Handing Over Ceremony

Confident Canopus Key Handing Over Ceremony

Confident launches Horizon at Sreekariyam

Confident launches Horizon at Sreekariyam

Winning the Asianet News ‘Salute Kerala’ award

Winning the Asianet News ‘Salute Kerala’ award

CONFIDENT WHITEBERRY BHOOMI POOJA

CONFIDENT WHITEBERRY BHOOMI POOJA

കുമ്പളങ്ങി സെൻറ് പീറ്റേഴ്സ്  ഹൈസ്കൂളിലെ 18 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, കോൺഫിഡൻറ് ഗ്രൂപ്പിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിതരണം ചെയ്തു

കുമ്പളങ്ങി സെൻറ് പീറ്റേഴ്സ് ഹൈസ്കൂളിലെ 18 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, കോൺഫിഡൻറ് ഗ്രൂപ്പിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിതരണം ചെയ്തു

Confident Aster Aries Handing Over

Confident Aster Aries Handing Over

നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ വില കുതിച്ചുയരുന്നു; പ്രതിസന്ധിയൊഴിയാതെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല.

നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ വില കുതിച്ചുയരുന്നു; പ്രതിസന്ധിയൊഴിയാതെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല.

Confident Group New Year Offer : Buy Home Get Gold

Confident Group New Year Offer : Buy Home Get Gold

Mr. T.A. Joseph, MD & Founding Director of Confident Group Handing Over Donation Cheque to Lisie Hospital Director (Rev.Father Paul karedan)

Mr. T.A. Joseph, MD & Founding Director of Confident Group Handing Over Donation Cheque to Lisie Hospital Director (Rev.Father Paul karedan)

Confident group in association with Butterfly foundation launches its dream initiative  ‘Prarthana Cancer Care Medicines’

Confident group in association with Butterfly foundation launches its dream initiative ‘Prarthana Cancer Care Medicines’

Now that the RERA ACT is in Kerala  our upcoming and ongoing projects will be soon under its purview.

Now that the RERA ACT is in Kerala our upcoming and ongoing projects will be soon under its purview.

Kerala Coastal Zone Management Authority : Acknowledgment Letter

Kerala Coastal Zone Management Authority : Acknowledgment Letter

Confident Group distributes keys of ready to occupy Confident Oberon apartment

Confident Group distributes keys of ready to occupy Confident Oberon apartment

Confident Group distributes new homes for families in Karumalloor Panchayat, Aluva

Confident Group distributes new homes for families in Karumalloor Panchayat, Aluva

Team Confident Group handing over the keys of the Innova Crysta to Mrs. Shruthy V Prabhakaran, the winner of the 2017 edition of Malayali Veettamma aired on Flowers Channel.

Team Confident Group handing over the keys of the Innova Crysta to Mrs. Shruthy V Prabhakaran, the winner of the 2017 edition of Malayali Veettamma aired on Flowers Channel.

Inspiring MTalk by Mr. Roy C.J.  at the Business Section in Gulf Madhyamam Mega Event in Sharjah, UAE.

Inspiring MTalk by Mr. Roy C.J. at the Business Section in Gulf Madhyamam Mega Event in Sharjah, UAE.

HOUSE CONSTRUCTION FOR FLOOD VICTIMS : INAUGURATION CEREMONY

HOUSE CONSTRUCTION FOR FLOOD VICTIMS : INAUGURATION CEREMONY

Mr. T.A. Joseph, MD & Founding Director of Confident Group Being Honoured By His Excellency The Governor Of Kerala Shri. Justice (Retd) P Sathasivam.

Mr. T.A. Joseph, MD & Founding Director of Confident Group Being Honoured By His Excellency The Governor Of Kerala Shri. Justice (Retd) P Sathasivam.

A Confident Vision To Help Rebuild Kerala

A Confident Vision To Help Rebuild Kerala

Kakkanad Is All Set To Be A Mega Real Estate Hub : Article Published In Malayala Manorama (Dt: 19/09/18)

Kakkanad Is All Set To Be A Mega Real Estate Hub : Article Published In Malayala Manorama (Dt: 19/09/18)

SLOVAKIA CONSULATE OFFICE INAUGURATION

SLOVAKIA CONSULATE OFFICE INAUGURATION

DR ROY CJ APPOINTMENT AS HON.CONSUL, SLOVAK REPUBLIC AND ALSO PRESS MEET IN DUBAI ON 14 SEPT 2017

DR ROY CJ APPOINTMENT AS HON.CONSUL, SLOVAK REPUBLIC AND ALSO PRESS MEET IN DUBAI ON 14 SEPT 2017

ONAM CELEBRATIONS 2017

ONAM CELEBRATIONS 2017

OUR CHAIRMAN TAKES CHARGE TODAY AS THE HONORARY CONSUL, REPUBLIC OF SLOVAKIA

OUR CHAIRMAN TAKES CHARGE TODAY AS THE HONORARY CONSUL, REPUBLIC OF SLOVAKIA

SUPPORT FOR THE NEEDY

SUPPORT FOR THE NEEDY

CONFIDENT ASTER BHOOMI POOJA

CONFIDENT ASTER BHOOMI POOJA

CONFIDENT GARDENIA BHOOMI POOJA

CONFIDENT GARDENIA BHOOMI POOJA

SMILE HOMES LAUNCH – GARDENIA AT KOCHI

SMILE HOMES LAUNCH – GARDENIA AT KOCHI

SMILE PLEASE…. SMILE HOMES COMES TO THE MAJOR CITIES OF KERALA

SMILE PLEASE…. SMILE HOMES COMES TO THE MAJOR CITIES OF KERALA

ANOTHER MILESTONE AT CONFIDENT BANGALORE

ANOTHER MILESTONE AT CONFIDENT BANGALORE

SOLD OUT – CONFIDENT LEO PHASE I & PHASE II

SOLD OUT – CONFIDENT LEO PHASE I & PHASE II

CONFIDENT DAFFODILS BHOOMI POOJA

CONFIDENT DAFFODILS BHOOMI POOJA

CONFIDENT ARINA – FIND THE PRIDE OF NEW LUXURY

CONFIDENT ARINA – FIND THE PRIDE OF NEW LUXURY

CONFIDENT PRIME CUSTOMER MEET

CONFIDENT PRIME CUSTOMER MEET

CONFIDENT IRIS, BHOOMI POOJA

CONFIDENT IRIS, BHOOMI POOJA

CONFIDENT GROUP ROAD SHOW AT DUBAI AND ABU DHABI FROM 7TH TO 9TH APRIL

CONFIDENT GROUP ROAD SHOW AT DUBAI AND ABU DHABI FROM 7TH TO 9TH APRIL

PROPERTY EXPO IN DELHI

PROPERTY EXPO IN DELHI

CONFIDENT GROUP PROPERTY EXPO IN SINGAPORE

CONFIDENT GROUP PROPERTY EXPO IN SINGAPORE

ROADSHOW IN MUSCAT

ROADSHOW IN MUSCAT

ACHIEVEMENT : OUR CHAIRMAN RANKED 14TH ON FORBES LIST IN THE ARAB WORLD

ACHIEVEMENT : OUR CHAIRMAN RANKED 14TH ON FORBES LIST IN THE ARAB WORLD